Прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял 2018 г.

2018 г. стартира с множество запитвания как може да бъде получен документ от ИА ГИТ за липса на дължими възнаграждения и обезщетения към работници и служители, включително и към бивши такива, с цел прехвърляне на предприятия или дялове от тях.
targovski-registar-ruse

Инспекцията по труда/ИА ГИД, чрез своя пресцентър даде пояснение, че промените в чл. 15 и чл. 129 в Търговския закон регламентират, че прехвърляне на предприятия и дялове от предприятия могат да бъдат извършени само при изплатени възнаграждения и обезщетения на работници и служители, включително и на такива с прекратени правоотношения до 3 години назад. Не е регламентирано Инспекцията по труда да издава удостоверение за липса на такива задължения. Поради този факт няма правно основание такъв документ да бъде издаван от ИА ГИТ.

Освен да поясни своя статут и да предостави още нормативна информация, ИА ГИД насочи към сайта на Агенцията по вписванията където е публикувано съобщение, че съответните обстоятелства се удостоверяват с удостоверение, издадено от работодателя. ИА ГИД посъветва за повече информация за вида на съответното удостоверение да се запита компетентната държавна администрация, в случая Агенцията по вписванията.
Ето какви бяха информационните данни на Търговския регистър и регистъра на ЮЛ с нестопанска цел към Агенцията по вписванията: „Във връзка с изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял Ви уведомяваме, че обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, се доказва от работодателя с удостоверяване по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.
Указанието е по препоръка на Министерство на правосъдието, във връзка с празнотата в текста на Закона по отношение удостоверяването на описаното по-горе обстоятелство за допускане на вписване при прехвърлянена търговско предприятие и дружествен дял и ще се прилага до приемане на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти.”

Надяваме се т.нар.празноти да бъдат категорично и скоро запълнени.

Реклами

Фирма в Русе за търговия с Еконт

Мнозина русенци търгуват чрез куриера Еконт Русе, без да са запознати с изискванията за упражняване на тази дейност.

Непознаването на тези изисквания води до санкциониране от редица проверяващи служби. Ситуацията си има своето удачно решение – откриване на фирма.

Принципно, който извършва каквато да е дейност, свързана с търговия, купува, продава стоки чрез заплащане по какъвто да е начин вкл. посредством бартер т.е. размяна на стоки, се нарича търговия.

За продажби с инцидентен характер, важат други изисквания, които на се отнасят за търговците.

Otkrivane firma Ruse

Когато физическо лице извършва търговска дейност, то придобива едно ново качество, което го вмества в една от категориите търговци, какъвто е едноличния търговец (ЕТ).

EТ не е фирма в пълния смисъл на думата, но е най-достъпния и подходящ начин за легално търгуване чрез Еконт – Русе.

Напоследък, в Русе, намаляват действащите еднолични търговци. Модерна тенденция е работата чрез ЕООД, което е капиталово дружество, където капитала е притежание само на едно лице.

ЕТ, както и ЕООД, няма как да просъществуват без заведено счетоводство.

За незначителен обем на продажбите е подходящо годишно приключване на счетоводните записвания във връзка с движенията във фирмата.

Осигуряването на собствениците на ЕТ и ЕООД е специфично. Извършва се лично, а лицата, които подлежат на такова осигуряване са наричат самоосигуряващи. При ЕООД е възможен и друг вариант за избор.

Откриването на фирма ЕТ или ЕООД е бързо и лесно. ЕТ се предпочита за малък обем на продажби, а ЕООД от среден до голям. Преди да се открие фирмата е силно препоръчително да се проведе консултация за особените моменти, възникващи както от характеристиките на съответната фирма, така и от бъдещата упражнявана търговска дейност.

Фирма Евристика ЕООД, Русе, Ви пожелава да направите точния избор за откриване на фирма и чрез нея да имате мечтаният обем на продажби!