Откриване на фирма ЕООД в Русе – документи

ЕООД - откриване на фирма, документиДокументите за откриване на дружество с ограничена отговорност, с еднолична собственост на записания фирмен капитал, се подават на гише в Агенция по вписванията, местна служба в Русе или по електронен път до агенцията, чрез електронен подпис. Фирма ЕООД, се открива бързо и лесно от лице запознато с процедурата. Документите са:

1.Заявление образец А4 – изтегля се от сайта на Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Това е събирателно-описателен представителен документ за всички останали документи, плюс информация за фирмата записвана в него.

2.Учредителен протокол на фирма ЕООД, чрез него едноличният собственик взема решения за учредяване, подписване и приемане на Учредителния акт, назначаване на управител, за определяне размера на дружествения капитал, за представляващия дружеството, за извършването на търговски сделки от свое или чуждо име, за участие в събирателни и командитни дружества, и заемане длъжности в ръководни органи на други дружества и възлагане вписването на обстоятелствата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

3.Учредителен акт на фирма ЕООД – той съдържа информация за учредяването, името на фирмата, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, срок за който се учредява дружеството или срока не е определен, размер на капитала, начин за промяна на капитала и прехвърляне на дялове, от какво се състои фирменото имущество, кой управлява и представлява фирмата, кога се прекратява.

4.Удостоверение за открита набирателна сметка в банка, за внесения капитал в нея. Съгласие за приемане на управление на ЕООД и образец от подписа (спесимен) – този документ се заверява при нотариус, където управителя полага подпис.

5.Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител.

6.Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР) за деклариране истинността на заявените обстоятелства от заявителя.

7.Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Представя се от приносителя, когато заявителят го е упълномощил да представи вместо него документите.

8.Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Документ отнасящ се за забрана за конкурентна дейност.

9.Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Чрез този документ управителят на фирма ЕООД декларира, че той отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.

10.Заявление за запазване на фирма (Д1) – документ чрез който се запазва името на фирмата. Така името е защитено за срок от 6 месеца.

11.Лиценз или разрешение, когато фирмата ЕООД има за предмет на дейност, изискващ за представяне на такъв документ.

Русе, Заявление А4 - откриване фирма ЕООД

Регистрация на фирми в Русе

Търговски регистър. Регистрация на фирма - Русе.В Русе е възможна регистрацията на разнообразни фирми. ЕООД, ООД и ЕТ са най-често желаните регистрации в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ-Русе.

Фирмата е търговско предприятие, чрез което съвсем спокойно може да извършвате своята работа, без да се притеснявате от това че сте нелегално на пазара. Все още има доста лица, които извършват дейност, която не е регистрирана по надлежния ред.

Новата фирма, отговаряща на Вашите намерения, е най-добрия вариант за Вашите начинания. Друг вариант е покупката на регистрирана вече фирма, но при него са възможни неочаквани изненади, дори при проведен стриктен одит. Възможно е да се появят задължения, които по-никакъв начин не могат да бъдат открити при придобиването на фирмата.

За регистрирането на фирмата са необходими редица подробности, които трябва да се изпълнят предварително. Затова е важно в интервюто с нас, да изтъкнете всичко най-съществено което възнамерявате да правите с фирмата Ви в бъдеще.

ЕООД и ООД са дружества, които са юридически лица и имат своя самостоятелна имуществена отговорност, която е различна от тази на лицата които ги представляват/управляват/. Собственик на имуществото е самото юридическо лице.

ЕТ е физическо лице, търговското качество е присъщо на физическото лице и то носи имуществената отговорност, неговата гражданска дееспособност се разширява с търговска дееспособност. Регистрацията на ЕТ е допустима за всяко дееспособно физическо лице в България.

Освен ЕООД, ООД и ЕТ, Търговският закон позволява регистрацията на ранообразни фирми, всяка с някакви специфични характеристики, които може да се окажат много полезни за Вашите цели.

Регистрацията на фирма в Русе, не е трудоемка процедура. Тя може да се реализира бързо и на най-добрит цени.

За по-конкретна информация, прочетете тук.

Прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял 2018 г.

2018 г. стартира с множество запитвания как може да бъде получен документ от ИА ГИТ за липса на дължими възнаграждения и обезщетения към работници и служители, включително и към бивши такива, с цел прехвърляне на предприятия или дялове от тях.
targovski-registar-ruse

Инспекцията по труда/ИА ГИД, чрез своя пресцентър даде пояснение, че промените в чл. 15 и чл. 129 в Търговския закон регламентират, че прехвърляне на предприятия и дялове от предприятия могат да бъдат извършени само при изплатени възнаграждения и обезщетения на работници и служители, включително и на такива с прекратени правоотношения до 3 години назад. Не е регламентирано Инспекцията по труда да издава удостоверение за липса на такива задължения. Поради този факт няма правно основание такъв документ да бъде издаван от ИА ГИТ.

Освен да поясни своя статут и да предостави още нормативна информация, ИА ГИД насочи към сайта на Агенцията по вписванията където е публикувано съобщение, че съответните обстоятелства се удостоверяват с удостоверение, издадено от работодателя. ИА ГИД посъветва за повече информация за вида на съответното удостоверение да се запита компетентната държавна администрация, в случая Агенцията по вписванията.
Ето какви бяха информационните данни на Търговския регистър и регистъра на ЮЛ с нестопанска цел към Агенцията по вписванията: „Във връзка с изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял Ви уведомяваме, че обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, се доказва от работодателя с удостоверяване по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.
Указанието е по препоръка на Министерство на правосъдието, във връзка с празнотата в текста на Закона по отношение удостоверяването на описаното по-горе обстоятелство за допускане на вписване при прехвърлянена търговско предприятие и дружествен дял и ще се прилага до приемане на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти.”

Надяваме се т.нар.празноти да бъдат категорично и скоро запълнени.

Фирма в Русе за търговия с Еконт

Мнозина русенци търгуват чрез куриера Еконт Русе, без да са запознати с изискванията за упражняване на тази дейност.

Непознаването на тези изисквания води до санкциониране от редица проверяващи служби. Ситуацията си има своето удачно решение – откриване на фирма.

Принципно, който извършва каквато да е дейност, свързана с търговия, купува, продава стоки чрез заплащане по какъвто да е начин вкл. посредством бартер т.е. размяна на стоки, се нарича търговия.

За продажби с инцидентен характер, важат други изисквания, които на се отнасят за търговците.

Otkrivane firma Ruse

Когато физическо лице извършва търговска дейност, то придобива едно ново качество, което го вмества в една от категориите търговци, какъвто е едноличния търговец (ЕТ).

EТ не е фирма в пълния смисъл на думата, но е най-достъпния и подходящ начин за легално търгуване чрез Еконт – Русе.

Напоследък, в Русе, намаляват действащите еднолични търговци. Модерна тенденция е работата чрез ЕООД, което е капиталово дружество, където капитала е притежание само на едно лице.

ЕТ, както и ЕООД, няма как да просъществуват без заведено счетоводство.

За незначителен обем на продажбите е подходящо годишно приключване на счетоводните записвания във връзка с движенията във фирмата.

Осигуряването на собствениците на ЕТ и ЕООД е специфично. Извършва се лично, а лицата, които подлежат на такова осигуряване са наричат самоосигуряващи. При ЕООД е възможен и друг вариант за избор.

Откриването на фирма ЕТ или ЕООД е бързо и лесно. ЕТ се предпочита за малък обем на продажби, а ЕООД от среден до голям. Преди да се открие фирмата е силно препоръчително да се проведе консултация за особените моменти, възникващи както от характеристиките на съответната фирма, така и от бъдещата упражнявана търговска дейност.

Фирма Евристика ЕООД, Русе, Ви пожелава да направите точния избор за откриване на фирма и чрез нея да имате мечтаният обем на продажби!